Research

Read more

analytic-thinking creativity leadership-and-management strategy

Project information


TUTKIMUS

Tutkin kandityössäni ja gradussani monialaisia innovaatioita, erityisesti innovaatioprojektien alkuaikaa, case-esimerkkien kautta. Case-esimerkkini olivat innovaatioprojekteja, joissa toteuttajina olivat luovien ja ns. perinteisten alojen yritysten spontaanisti muodostamat tiimit. Tulokset olivat erittäin mielenkiintoisia ja tutkimus herätti kiinnostusta niin markkinointiviestinnän ammattilaisten, liikkeenjohdon sekä strategiantekijöiden kuin myös tuotekehityksen osaajien parissa.

Tällä hetkellä jatkan tutkimuksentekoa täysipäiväisen työn ohessa ja olen kirjoilla Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun tutkijaopiskelijana. Mikäli haluat keskustella lisää tutkimuksesta, otathan yhteyttä minuun sähköpostitse ojalanhenna@gmail.com tai puhelimitse 040-5478739.

Avainsanat: välimaastoinnovaatio, luovat alat, luovuus, verkostojen luonti, innovaatioiden johtaminen, strategiatyö, rajapinta-innovaatiot, kompleksisuusteoria, emergenssi.

***

I am writing my PhD on possibilities of intersectional innovations between creative and traditional industries. I actively take part in international conferences and seminars. I speak and discuss on business strategies and possibilities of intersectional innovations, networks and new market areas related to cross-overs. For more information on the topic and findings, please check out my personal website.

Professional specialties: project management, project development, communication and marketing planning and strategy, social media tools and strategies, business blogging, media relations, human resources, talent management, personal branding, job seeker branding, employer branding, coaching and lecturing, workshops, facilitating creativity, innovations and innovation management, leadership, cross-overs between public, private and third sector actors.

Research specialities: creativity, facilitating networks, network theories, innovations and innovation management, innovation strategy, intersectional innovations, cross-overs between traditional and creative industries, creative industries, complexity theory, emergence.

 

SAAVUTUKSET JA PALKINNOT

Vuoden 2012 Markkinointiviestinnän gradu “Kaksi tutkimusta jakoi Milttonin gradukilpailun voiton”, Miltton (19.12.2012) http://www.miltton.fi/fi/uutishuone/article/956/kaksi_tutkimusta_jakoi_milttonin_gradukilpailun_voiton

Lukuvuoden 2012-2013 hallintotieteellinen gradu “Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n gradupalkinto Henna Ojalalle”, Minna Ojala, Hallinnon Tutkimuksen seura ry (28.11.2013)
http://hallinnontutkimus.fi/blog/2013/11/28/hallinnon-tutkimuksen-seura-ryn-gradupalkinto-henna-ojalalle/

GRADU LUETTAVISSA

“Kompleksisuusteoreettinen näkökulma alojen välisen yhteistyön alkuvaiheisiin”
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/83903/gradu06159.pdf?sequence=1

Tiivistelmä:

“Monialaisuudella, älyllisellä ristipölytyksellä ja välimaastoajatuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa eri toimialojen edustajat hyödyntävät yhdessä omia ydinosaamisalueitaan ideoiden ja toteuttaen usean eri alan osaamista vaativia uusia innovaatioita. Tällaisten alojen rajapinnoilla tapahtuvien luovuuspuuskien potentiaali innovatiivisuuden vauhdittajana on kuitenkin vielä heikosti hyödynnetty eikä kotimaista tutkimusta aiheesta juurikaan ole tehty.
Tämän pro gradu -tutkielman lähtökohtana oli luovien alojen ja perinteisten alojen yhteistoiminta, erityisesti yhteistyön alkuaika kumppaninetsinnästä ja ideoinnista itseorganisoitumiseen. Koska aihepiiriä on hedelmällisintä tutkia käytännön esimerkkien avulla, tarkasteltiin välimaastoajatusta suomalaisten monialaisten projektien kautta, jossa kussakin yksi tai useampi osallistuja oli luovan alan yritys.
Tutkimusaineisto koostui neljästä monialaisesta projektista ja niihin osallistuneiden organisaatioiden haastatteluista. Aineisto kerättiin ryhmä- ja yksilöhaastattelujen avulla marras- ja joulukuun 2011 aikana. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin periaatteiden mukaan. Aineiston tarkoituksena oli ymmärtää monialaisuutta ilmiönä siihen osallistuneiden organisaatioiden kokemusten kautta ja peilata tuloksia kirjallisuuden ja aiemmin tutkimuksen tarjoamaan tietämykseen aiheesta. Ilmiötä tarkasteltiin kompleksisuusteoreettisesta näkökulmasta, jonka mukaan organisaation innovaatio- ja kehityspotentiaali voidaan maksimoida fasilitoimalla organisaation jäsenten, agenttien, luomaa vuorovaikutusverkkoa. Tässä tutkimuksessa keskityttiinkin tarkastelemaan erityisesti agenttien välisiä vuorovaikutuksia ja vuorovaikutuksesta muodostuvia kytköksiä.
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että organisaatiot ovat rohkeita ja ennakkoluulottomia ottamaan yhteyttä oman verkostonsa ulkopuolisiin toimijoihin. Tärkeäksi elementiksi nousivat monialaisten projektien merkitys organisaatioiden innovatiivisuuden lisääjänä, jokapäiväisen työn piristäjänä ja organisaation ydintoimintojen vahvistajana sekä uusien verkostojen ja liiketoiminta- mahdollisuuksien luojana. Monialaisuus koettiin mielekkääksi ja tulokselliseksi tavaksi luoda innovaatioita, joita organisaation ei ole mahdollista toteuttaa yksin. Mielenkiintoiseksi havainnoksi nousi myös julkiselta hallinnolta ja viranomaisilta tarvittava lisätuki ja myötämielisyys monialaisia innovaatioita kohtaan.”

Let's talk about your project

E-mail

loader

Copyright | Henna Ojala | 2015